محمد عبداللهی

+ 0 سال
تخصص حوزه امنیت
+ 0 سال
تخصص شبکه و مجازی سازی
+ 0 ساعت
تدریس حوزه ی مرتبط

مسیر سپری شده من در قالب مدارک

مطالب من

وضعیت آماده سازی آموزش بعدی
مقایسه اسپلانک و الستیک (Splunk vs Elastic Stack) 60%
مشکل Sysmon در ویندوز سرور 2008 40%